Kultúra a spoločenský život

Kultúrna a osvetová činnosť v obci sa spočiatku sústreďovala na niekoľko málo oblastí. Boli to tanečné zábavy, divadlá a ľudové zvyky. Tieto aktivity sa väčšinou odohrávali na námestí v hostinci u Dudáka. Tu boli divadelné predstavenia, ľudové zábavy, pretože kultúrny dom neexistoval. Po rozšírení hlavnej cesty sa hostinec v roku 1963 zrušil a tým zanikli priestory na kultúrne podujatia. Na čas sa prepožičiavali priestory dolnej školy. Intenzívna kultúrno-os-vetová činnosť začala až v roku 1979 po výstavbe kultúrneho domu prestavbou bývalej dolnej školy. Kultúrnu činnosť v obci po roku 1955 organizovala osvetová beseda a od roku 1980 miestne kultúrne stredisko, ktoré malo profesionálneho pracovníka Irenu Pastírikovú. Prvým predsedom osvetovej besedy bol Jozef Kardoš, neskôr Miroslav Šimko, Anton Kučík, Irena Pastíriková. Do činnosti osvetovej besedy patrilo "Agitačné stredisko", kino OB, krúžky spoločenských organizácii, obecná knižnica, organizovanie kurzov, prednášok, živých novín a tiež vydávanie dedinských novín Zvesti obce Domaniža. Na kultúrnom živote v obci sa podieľali učitelia základnej i materskej školy vedením rôznych krúžkov, nacvičovaním programov pre rôzne kultúrno -spoločenské príležitosti a to nielen pre samotnú obec, ale aj pre spádové obce.


Prvý autobus v obci pred hostincom "Pod Stráňou"

Kultúra

Kraslice Pernikarstvo Veľkonočná domaniža Tkanie plátna Rezbárstvo Divadlo Hudba Zvyky Obecné kino a knižnica