Obecné kino

Prvé filmy sa premietali v päťdesiatych rokoch, kedy do obce chodilo pojazdné kino z Pov. Bystrice. Premietalo sa v hostinci u Štefana Dudáka. Po zrušení sály výstavbou cesty a námestia, filmy sa na čas prestali premietať. Občas sa premietali náučné filmy v triede bývalej meštianskej Školy. Toto kino slúžilo viac pre potreby školy ako pre občanov. Po niekoľkoročnej prestávke sa verejné premietanie filmov obnovilo v roku 1966 v najväčšej triede v bývalej meštianke. Prvými premietačmi boli Anton Kučík a Miroslav Šimko. Po otvorení novej základnej školy na "Skalke" sa na premietanie filmov uvoľnili priestory "dolnej školy", kde sa zriadilo stále kino. MNV zadovážilo vyradené stoličky z Pov. Bystrice, zakúpila sa premietačka Club 16. Miest na sedenie bolo 100. Vstupné na filmové predstavenie bolo pre deti l -Kčs a pre dospelých 2, neskôr 3 Kčs. Premietanie filmov sa skončilo v roku 1985 pre nezáujem o predstavenia, pretože sa stále premietalo na 16 mm premietačkách a nových filmov pre tieto prístroje bolo čoraz menej. Premietačmi boli František Dudák, Štefan Lednický, Štefan Haviar, Ján Zajac a iní. Posledným premietačom bol Milan Brveník. Konkurenciou bo-lo širokouhlé kino v okresnom meste a tiež televízne vysielanie. Deväťdesiate roky sú poznačené rozvojom videotechniky a jej cenovou dostupnosťou. To spôsobilo kupovanie a neskôr požičiavanie videokaziet aj do domácností. V septembri 1997 bola na obecnom úrade zriadená požičovňa videokaziet s počtom 175, ktoré sa pravidelne obmieňajú a dopĺňajú. V priemere sa požičia 10-12 videokaziet za týždeň.

Obecná knižnica

Knihy sa začali požičiavať už v cirkevnej škole, kde bola zriadená knižnica. Evidencia je od roku 1948. Prvým knihovníkom bol František Augustín, učiteľ a organista. Po ňom sa vystriedali František Záhora, František Haviar, Valkovičová, Jozef Haviar, Marta Bubeníková, M. Čmehylová, Elena Šuláková, Miroslava Marcová, Irena Pastíriková a súčasnou knihovníčkou je Mária Du-bovanová. Knižnica sa niekoľkokrát sťahovala. V súčasnej dobe je umiestnená v organistovej budove pri fare. K 1.1.1998 má obecná knižnica 3552 zväzkov, 41 pravidelných čitateľov. Od roku 1990 sa na nákup kníh dostáva čoraz menej finančných prostriedkov. Ceny kníh niekoľkonásobne vzrástli. Od roku 1952 až do roku 1990 knižnicu spravovala okresná knižnica. Od 1.1.1991 bol majetok knižnice delimitovaný a bezplatne prevedený na obec.

Kultúra

Kraslice Pernikarstvo Veľkonočná domaniža Tkanie plátna Rezbárstvo Spoločenský život Divadlo Hudba Zvyky