Divadlo je moja záľuba


Divadlo "Pod Stranou u Štefana Dudáka" 30 té roky
Zo starej kroniky sa dozvedáme, že "Divadelný krúžok bol v Domaniži založený 21. apríla 1919 s mnohými ťažkosťami. Najhoršie bolo, že ľud ho neznal, a ani o ňom počuť nechcel. Obetaví miestni učitelia podnikli na výzvu vrchnosti túto neľahkú prácu. Zriadiť divadlo. Ale kde? Veď obec nemá miestnosť... Cez prázdniny však zhotovili kulisy. Pracovali usilovne ako stolári a maliari. Kulisy zhotovili z lát, ktoré im podarovala firma Šimon. Po papier, ktorým oblepili kulisy išli až do Trenčína a za 1 m2 platili až 7 korún. Ľudia pomohli drobnosťami, majetnejší darmi alebo prácou. František Čelko /Palec/ richtár, dal dosky za 250 korún, František Toman kováčsku prácu, Daniel a František Augustín stolársku a maliarsku prácu. Prvá hra bola od F. Urbánka "Škriatok". Výsledok bol neočakávaný. Príjem z divadla bol 666 korún. Divadlo sa hralo v rímskokatolíckej ľudovej škole a hrávalo sa niekoľko rokov. Medzi prvých ochotníkov patrili -Daniel Augustín, správca školy, F. Chaloupský, Karol Ševčík, Štefan Fajth, Štefan Rybárik, Michal Ševčík, Rudolf Šujanský st., Rudolf Augustín, Gizela Celková, Antónia Pavlovičová, Emil Toman, Cecília Sekerášová, Margita Augustínova a iní. Ďalšie hry, ktoré hrali v tomto období nie sú známe. V tridsiatych rokoch, počnúc rokom 1931 až do roku 1939 sa miestny divadelný krúžok predstavil svojím vystúpením každý rok, niekedy aj dvakrát v roku hrami: Čaro svedomia, Komasácia, Kvet lásky, Všetko za národ, Zmarené námluvy, Pacientka, Najlepší tón, Fígeľ čo fígeľ, Osud siroty, Potrestaná, Láska matky, Drotárik, V službe lásky. V tom čase, bez televízora a kina, bolo divadlo veľkou udalosťou, ba sviatkom. Miestna smotánka -notár, farár, učitelia boli prví a stáli diváci. Už vtedy bolo v Domaniži vnímavé obecenstvo, ktoré aj svojím oblečením vyjadrovalo, akú dôležitosť pripisuje divadlu v dedine. Po vojne, v roku 1946, začalo divadelné ochotníctvo v obci písať svoju druhú, asi 15- ročnú kapitolu. Na divadelnú činnosť z tohto obdobia si zanietení ochotníci spomínajú s radosťou a láskou k divadelnému kumštu ešte aj dnes. V tom čase krúžok viedli Ján Skáčik a Alica Zajacová. Medzi najaktívnejších hercov tohto obdobia patrili: Tibor Augustín, František Domanický, František Haviar, Blažena Augustínova, Kamila Augustínova - Sádecká, Veronika Šurabová, Katarína Dubovanová - Celková, Ondrej Augustín /od mlyna/, Karol Haviar, František Dubovan, Viliam Augustín, František Pohanka /maľovanie kulís/, Oľga Danižková, Anna Grumlová, Terézia Dudá-ková a mnohí ďalší, ktorým divadlo, hoci aj len na jednu - či dve divadelné sezóny učarovalo. Ich obľúbeným autorom bol F. Urbánek .So záľubou hrávali aj kabarety, na ktoré čerpali námety z udalostí, ktoré sa stali v obci. Žartovne, či kritikou poukázali aj na neduhy v dedine ako dodnes spomínajú, obecenstvo to vždy bralo s humorom, bez urážok. Hrávali v súkromnom dome "Hostinec pod Stranou Štefana Dudáka". V ich podaní mali možnosť domanižskí diváci, ale i občania v su-sedných obciach, vidieť hry: Sprostredkovateľ sňat-kov, Ulička, Kamenný chodníček, Geľo Sebe-chlebský, Verona, Inkognito... Z tejto divadelnej éry spomínajú na svoj najväčší úspech.

Kultúra

Kraslice Pernikarstvo Veľkonočná domaniža Tkanie plátna Rezbárstvo Spoločenský život Hudba Zvyky Obecné kino a knižnica