strana 4

    3/2001

Koľko budeme platiť za domový odpad v roku 2002 ?

Od 1. júla 2001 je v platnosti Zákon č. 223/2001 o odpadoch Z.z., ktorý okrem iného hovorí, že poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu platí  fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt. V praxi to znamená, že za komunálny odpad musí platiť  každý občan, bez ohľadu na to, či má zbernú nádobu, alebo nie.
    Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí OZ dňa 29.11.2001  sa zaoberalo touto otázkou a schválilo poplatky za vývoz a uloženie komunálneho odpadu.
Pri určovaní poplatkov sme vychádzali zo zložitej finančnej situácie občanov a skutočných nákladov na vývoz a uloženie komunálnych odpadov. Prijali sme zásadu, že cca 2/3 nákladov budú hradiť občania a zvyšnú 1/3 nákladov budeme hradiť z rozpočtu obce a Realizačného úseku. Poplatky za vývoz a uloženie odpadov na rok 2002 boli schválené nasledovne:
1-členná rodina  SK 400,-/rok
2-členná rodina  SK 450,-/rok
3-členná rodina  SK 500,-/rok
4-členná rodina   SK 550,-/rok
5 a viacčlenná rodina SK 600,-/rok
 
 
- poplatok za chaty a chalupy na rekreačné účely    SK 300,-/rok

Poznámka redakcie: