1/2001

Strana 5

Adresa:  Základná škola, 018 16 Domaniža,         
                           
(0822/4394541

Druh školy:
štátna škola zriadená Okresným úradom
                           v Považskej Bystrici
Organizačná štruktúra:

  • riaditeľ školy:               Mgr. Jozef Bielik
  • zástupca RŠ:               RNDr. Marta Pažitná
  • výchovná poradkyňa:   Mgr. Daša Augustínová
  • I. Stupeň / 1.-4. roč. /:    7 učiteliek,  7 tried, 140 žiakov
  • II. Stupeň/ 5.-9. roč.:/  12 učiteľov, 10 tried, 215 žiakov
  • školský klub detí:          2 vychovávateľky, 2 oddelenia
  • SPOLU:                       24 ped. pracovníkov, 17 tried, 355 žiakov
  • Správni zamestnanci:   adm. pracovníčka, školník, 2 upratovačky

Informácie o škole podáva riaditeľ školy ( v prípade jeho neprítomnosti zástupkyňa RŠ) v čase školského vyučovania alebo podľa dohody. Lehota na poskytnutie informácie je najviac  10 dní, výnimočne 20 dní.
Žiadosti, návrhy, podnety a sťažnosti adresujte Riaditeľstvu ZŠ v Domaniži. Lehota na vybavenie sťažnosti je 30 dní, výnimočne 60 dní.
Odvolanie proti akémukoľvek rozhodnutiu riaditeľstva školy môžete podať OÚ OŠMaTK v Pov. Bystrici do 15 dní od doručenia rozhodnutia.
Za správne úkony a sprístupnenie informácií  môže škola vyberať poplatky podľa platného sadzobníka.späť na obsah