Obsah čísla 1/2000:


1. Príhovor starostu
2. Z kroniky - divadlo v Domaniži
3. Divadelný krúžok
4. Zo základnej školy
5. Chráňme si svoj zrak
6. Plánovský st. v Nemecku tretí
7. Životné prostredie
8. Milan Augustín - od atletiky k biatlonu
9. O Pohár starostu obce


...predchádzajúca strana...1. Vážení spoluobčania!

Jozef Gálik Stojíme na prahu nového roka, na ktorý sa upiera veľká pozornosť celého sveta – roka 2000. Väčšina z nás od neho očakáva niečo mimoriadne, väčšina obyvateľov tejto planéty do neho vkladá magickú moc, ktorá má úplne zmeniť náš život. S pribúdajúcimi dňami sa však všetky mimoriadne očakávania rozplývajú a my stojíme pred tvrdou realitou všedných dní. Na začiatku nového roka sa každý zamyslíme aj nad tým, čo sa nám v minulom roku podarilo a aké úlohy nás čakajú v budúcom období. Pre našu obec nebol minulý rok mimoriadne úspešný. Splnili sme síce veľa úloh, ale boli to len drobné akcie, údržba a opravy. Vyhliadky na investičnú výstavbu v tomto roku sú tiež veľmi malé. Aj keď hľadáme všetky možné cesty, získanie finančných prostriedkov napríklad na výstavbu kanalizácie bolo by asi tým zázrakom, ktorý by sme od magického roka 2000 očakávali, Aj keď je finančná situácia v našej republike veľmi zložitá, nechceme stáť na polceste. Vynaložíme všetko úsilie na to, aby sa nám úlohy, ktoré sme si na tento rok dali, podarilo čo najlepšie splniť. Vážení spoluobčania! Dovoľte mi, aby som poďakoval všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na rozvoji našej obce, na jej výstavbe a skrášľovaní. Ďakujem všetkým, ktorí ju vzorne reprezentovali v športe, kultúre a v školstve. Splnené úlohy a dosiahnuté výsledky sú dôkazom, že naša obec kráča stále dopredu a nezostáva stáť, aj keď sú tie kroky v jej rozvoji niekedy malé. Sú však pevné a majú dobrý základ v obecnom zastupiteľstve a pevnú podporu vo väčšine z vás. Vážení spoluobčania, pred nami je rok 2000. Dovoľte mi, aby som vám na jeho prahu zaželal veľa pevného zdravia, veľa šťastných a radostných chvíľ. Nech vás láska , pokoj a mier v duši sprevádzajú v každej chvíli vášho života, nech sa stane nový rok pre vás krajší, šťastnejší a úspešnejší ako bol ten, s ktorým sme sa rozlúčili. Zabudnite, čo je závisť a nenávisť. Osvojte si úctu k druhým a vzájomné porozumenie nech sa v našich srdciach udomácni natrvalo. Prajem vám, aby ste rok 2000 prežili v láske, šťastí a spokojnosti.

Jozef Gálik, starosta
späť na obsah
2. Z kroniky:

Divadelný krúžok v Domaniži bol založený 21. apríla 1919 s mnohými ťažkosťami. Divadlo v Domaniži v roku 1921Najväčšia ťažkosť bola tá, že ľud to neznal a ani počuť o tom nechcel. Obetaví miestni učitelia na vyzvanie vrchnosti sa podujali na túto neľahkú prácu – zriadiť divadlo. Ale kde? Veď obec nemá na to miestnosti. Prvý pokus sa stal v rímsko– katolíckej ľudovej škole. Cez celé prázdniny učitelia pracovali ako stolári, maliari a stretali sa s nedostatkami všetkého druhu. Stále dačo chýbalo. Prvé kulisne boli zhotovené z lát darované v tom čase firmou Šimona a obliepané papierom kupovaným v Trenčíne. ( 7 Kčs za 1 m2 ) Prvá hra bola od Františka Urbánka Škriatok. Začiatok bol neočakávaný. Prvý príjem činil 666 Kčs, čo čiastočne hradilo výdavky. Divadlo sa odohrávalo v budove rímsko-katolíckej ľudovej školy, čo trvalo niekoľko rokov. Až na mnohé naliehanie činiteľovsa divadlo hrávalo u Štefana Dudáka, hostinského, čo i na ďalšie roky ostalo.

František Augustín ml. kronikár – 1929
späť na obsah
3. Divadelný krúžok dnes:

Na Silvestrovskom plese vystúpili členovia divadelného krúžku s veselou scénkou „Snehulienka a trpaslíci – dnes a u nás.“
V týchto dňoch naši divadelníci finišujú s nácvikom hry J.G. Tajovského „ Statky – zmätky“ v réžii Ladislava Buocika. Na premiéru sa môžete tešiť koncom februára 2000.
A kto sa v hre predstaví? Budú to: Tibor Augustín, Milka Augustínová, Zuzka Pohanková, Miloš Haviar,Alena Lagíňová, Milan Bolega, Rúth Kvaššayová, Anton Cedzo, Monika Svoradová, Ladislav Mišúr a iní.
Príďte sa zabaviť a povzbudiť našich hercov.

Irena Pastieriková.
späť na obsah
4. Zlodeji okrádajú aj naše deti:

Niekoľko rokov má naša škola medzi hlavnými úlohami aj prípravu žiakov na prácu s počítačom. Vďaka zanieteniu niektorých učiteľov sa nám podarilo zabezpečiť primerané materiálne vybavenie pre splnenie tejto úlohy. Systematicky sme začali pracovať so žiakmi už v 5.-6. ročníku v záujmovom krúžku, zaviedli sme voliteľný i nepovinný predmet práca s počítačom a s počítačmi žiaci pracovali na technickej výchove v 9. ročníku. Žiaľ, naše snahy prerušili zlodeji, ktorí v decembri 1999 odniesli zo školy najlepšie počítače. Je asi smiešne apelovať na city zlodejom, ale rozumný človek musí byť pohoršený, že sú okrádané deti, že je okrádané školstvo, na ktorom sa už šetrí ako sa len dá. Väčšinu ukradnutej techniky sme získali vďaka sponzorom a rodičom. Týka sa to aj kopírky a CD – prehrávača. Aby naše deti boli pripravené pre reálnu prácu, mala by škola byť vo všetkom o krok vpredu. My sme sa snažili, aby sme aspoň držali krok s vývojom. Veď počítače, CD– prehrávače, videá sú bežné vo firmách, obchodoch i v rodinách. Nateraz je teda naša snaha v tejto oblasti spomalená. Prosíme o pomoc po rôznych stranách. Som rád, že môžem poďakovať dvom podnikateľským subjektom z Domaniže, ktorí ihneď zareagovali a poskytli nám finančnú pomoc. Obraciam sa aj na ostatných občanov. Ak ste ochotní škole pomôcť, či už finančne alebo materiálne, vďačne vašu pomoc uvítame. Podnikáme kroky na lepšie zabezpečenie školy pred krádežami. Veríme, že s pomocou darov zabezpečíme novú techniku, aby sme mohli v plnej miere pokračovať v nadštandardnom vzdelávaní našich žiakov.

Jozef Bielik
späť na obsah
5. CHRÁŇME SI SVOJ ZRAK

Ľudia si vždy cenili oči ako najdôležitejší zmyslový orgán. Nie nadarmo aj známy rímsky filozof a prírodovedec Plínius starší hovorí: „...na očiach sa rozpoznáva život od smrti...“ Mnohé situácie v našom každodennom živote spôsobujú úbytok vitamínov a minerálov. Často sa to prejavuje práve únavou očí, zhoršeným videním, trvalým poškodením až úplnou stratou zraku. Citliví sú najmä ľudia, ktorí často namáhajú svoj zrak v práci – pri počítačoch, nosia okuliare alebo kontaktné šošovky a podobne. Ohrození sú aj ľudia s chronickými ochoreniami ako cukrovka, vysoký krvný tlak, rôzne alergie, hormonálne poruchy, ochorenia zažívacieho traktu. Nie zanedbateľným faktorom, ktorý výrazne ovplyvňuje náš zrak a ktorý pôsobí na každého z nás, je vek. Vedie k vzniku šedého zákalu (katarakty), ktorý sa dnes úspešne operačne odstraňuje a pomocou umelých vnútroočných šošoviek sa pacientovi vracia zrak. Spôsobuje i vznik i vznik vekom podmienenej makulárnej degenerácie – postupná strata centrálnej zrakovej ostrosti – pričom periféria sietnice si zachováva funkčnosť, preto dochádza k výpadu zorného poľa v centre. Rozvoj VPMD (vekom podmienenej makulárnej degenerácie) sa dá spomaľovať, a to aplikovaním prípravku na zlepšenie látkovej výmeny, vitamínov – najmä A, C, E, minerálov – zinok, mangán, selén. A nakoniec, k poškodeniu zraku dochádza často našou ľahostajnosťou, nedbalosťou pri práci, keď podceňujeme riziko vzniku úrazu očí. Ako tomu predísť? Stačí si len dať okuliare, ktoré zabránia vniknutiu cudzieho telesa a poškodeniu oka. Veď dejiny i súčasnosť nás neustále presviedčajú o skutočnosti, že celá ľudská kultúra, umenie i technický pokrok sú úzko späté s využívaním zraku. Očami vnímame až 80% informácií o okolitom svete. Schopnosť vidieť neznamená len prijímať svetlo, ale aj schopnosť vnímať tvar, veľkosť, vzdialenosť i pohyb predmetu a zároveň vnímať aj priestor a farby. Nezabudnime: Oči sú hlavným zmyslovým orgánom, ktorý nás spája s okolím.

Jana Sádecká
späť na obsah


6. Plánovský st. v Nemecku tretí:Peter Plánovský pri vábení Peter Plánovský st. preslávil Domanižu na Medzinárodnej súťaži vo vábení jeleňov v Nemecku. V dňoch 3.1. – 5.1. 2000 sa v Dortmunde v Nemecku z príležitosti „Medzinárodnej poľovníckej výstavy“ konala súťaž vo vábení ( napodobňovaní) jeleňov. Súťaže sa zúčastnili trojčlenné družstvá z Česka, Maďarska, Nemecka, Poľska a Slovenska. V súťaži jednotlivcov náš občan Peter Plánovský st. z 15 súťažiacich obsadil pekné 3. miesto. Medzinárodná súťaž bola vyvrcholením národnej súťaže, ktorá sa konala v septembri 1999 vo Svätom Antone, kde si pán Peter Plánovský st. druhým miestom zaistil postup na medzinárodnú súťaž. Vo Svätom Antone (bývalý Antol) sa každoročne usporadúvajú „Dni svätého Huberta“ - patróna poľovníkov. Srdečne blahoželáme a prajeme veľa šťastia aj v ďalších súťažiach.

Anton Kučík
späť na obsah
7. Kyslé dažde v Domaniži

V tomto školskom roku sa žiačky 8. ročníka pod vedením p. zástupkyne RNDr. M. Pažitnej zapojili do medzinárodného projektu „Modré z neba“. Je to projekt, ktorý vo vybraných krajinách Európy sleduje čistotu ovzdušia, riek. V rámci tohto projektu žiaci sledujú kyslosť zrážok, pozorujú priebeh počasia a taktiež sledujú výskyt lišajníkov ako významných bioindikátorov znečistenia ovzdušia. Všade na svete majú ľudia problémy so znečisteným životným prostredím. Aj inde vo svete môžeme vidieť ryby zomierajúce v znečistených vodách, aj tam sú poškodené, choré lesy práve tak, ako u nás. Môžu za to exhaláty, ktoré do ovzdušia vypúšťajú tepelné elektrárne, továrne, autá. Tieto exhaláty sa nám vracajú na zem v podobe „kyslého dažďa“ - teda dažďa plného kyselín. Takýto dážď prší na pôdu, jazerá, lesy. Poškodzujú sa tým rastliny, zvieratá a samozrejme aj ľudia. No i mnohé stavby, sochy. Tie sú síce zhotovené z kameňa, vápenca či mramoru, no i tak podliehajú pôsobeniu kyslých dažďov. Kameň sa začne drobiť, soche môže odpadnúť nos, stena budovy popraská, odpadne časť omietky. Nie sme odkázaní na to, aby sme kyslý dážď nechali nečinne padať na Európu a na naše Slovensko. Hoci nie sme politici ani významní ľudia riadiaci priemysel, ktorí môžu tento problém najlepšie vyriešiť, môžeme aspoň vypnúť v byte zbytočné svetlá, obmedziť kúrenie v izbe, ktorú netreba udržiavať vyhriatu, nemusíme si kúpiť niečo nové, keď stará vec ešte funguje, atď... No a tiež monitorovať ovzdušie, ako sme to spravili my a poinformovať okolie s našimi výsledkami. Ovzdušie v našom okolí sme sledovali od 26.10. do 19.11.1999. V parku pri škole sme zriadili našu „monitorovaciu stanicu“. A čo sme zistili? V sledovanom období padlo v priemere u nás 1,44 mm zrážok. Teplota vzduchu bola v priemere 8,5 OC. Zrážky mali hodnotu pH = 4,5 až 5, teda boli stredne kyslé (čistá dažďová voda je vždy slabo kyslá s hodnotou pH = 5,7.) Čo z toho plynie? Že i na našu Domanižu (hoci v okruhu 10 km nemáme žiadneho priameho znečisťovateľa ovzdušia – továrne, elektrárne..) padá kyslý dážď. I naše polia, rieky sa stávajú kyslejšími. Preto sa ich snažíme uchrániť (zneutralizovať) napr. vápnom. O ďalších aktivitách tohto projektu Vás budeme informovať v ďalšom čísle Zvestí.

Žiačky 8. ročníka
späť na obsah
8. Milan Augustín - vo svete:

Na Americkom pohári 1999 som sa stal najlepším biatlonistom – hovorí o sebe skromný a nenápadný športovec, držiteľ mnohých medailí a ocenení 28 – ročný Mgr. Milan Augustín. Milan Augustín na súťaži v Krakowe Jeho športová kariéra sa začala na lyžiach, keď ho otec ako trojročného postavil na zjazdovky. – Boli to krásne chvíle, keď sme sa s celou rodinou chodili lyžovať – spomína Milan. Ako žiak ZŠ čoskoro zistil, že jeho výsledky sú o niečo lepšie ako jeho vrstovníkov, vyhrával školské preteky v ĽA, bol dobrým bežcom na stredné trate. Po krátkej rodinnej porade sa ako šiestak prihlásil do ľahkoatletického oddielu ZVL Pov. Bystrica. Tam, pod vedením kvalitných trénerov Š. Majtána, Š. Bielika, Š. Mikloviča, Z. Košařa a iných, začala tvrdá športová kariéra. - Bolo to naozaj ťažké. Povinnosti v škole, náročný tréning v Pov. Bystrici, časté súťaže... Ale vďaka pochopeniu učiteľov som to svojou húževnatosťou všetko zvládol. Veď počas povinnej školskej dochádzky som sa stal 8 krát Majstrom Slovenska v behoch na stredné trate a v cezpoľnom behu, niekoľkonásobným Majstrom kraja a okresu. Osem rokov som hrával v školskej dychovke na trúbku, čo ma veľmi bavilo – spomína Milan. - Okrem toho som hrával v Domaniži futbal, hádzanú i tenis. Takto si spomína Milan na časy prežité na Základnej škole v Domaniži. A ako to išlo ďalej? Rok 1985 začal byť pre Milana šťastným. Stal sa Majstrom ČSSR v celoštátnej súťaži odznaku zdatnosti a v roku 1987 v Prahe Majstrom ČSSR v behu na 1 500 m. V tom istom roku bol 2. na Majstrovstvách ČSSR v behu Mladej Fronty a Smeny v Spišskej Novej Vsi a 3. na Majstrovstvách ČSSR v Ostrave v behu na 1500m. Zároveň v roku 1987 bol OV ČSZTV vyhlásený za vynikajúce výsledky ako najlepší športovec okresu v kategórii mládež. Počas štúdia na Gymnáziu v Pov. Bystrici okrem tréningu pôsobil aj v divadle „Malé javiskové formy“, kde zväčša hrával na gitaru a sem - tam sa mu ušla aj tá nejaká postavička. Počas štúdia na Univerzite Komenského, FTVŠ v Bratislave i po jeho skončení, pre Milana sa športová kariéra, samozrejme zintenzívnila. V behu na 400 m prekážky získal na Majstrovstvách SR 1992 v Košiciach 3. miesto (čas 56,43 s). Na prvých pretekoch v letnom biatlone vo Vyhniach (1992) získal na Majstrovstvách SR tiež 3. miesto. Stal sa 9 – násobným akademickým Majstrom SR a v letnom biatlone od roku 1995 – 1999 – 7 krát obsadil prvé miesto. Prehľad najnovších úspechov: - 1996 – Majstrovstvá sveta v rakúskom HOCHFILZENE 34. a 37. miesto, - 1997 – Majstrovstvá sveta v poľskom KRAKOWE 10. a 12. miesto, - 1997 – Svetová Zimná Univerziáda v Južnej Kórei 7. a 12. miesto (šprint), - 1998 – Majstrovstvá sveta v OSRBLÍ 6. miesto, - 1999 – Dvojnásobný Majster SR 99´ - 1999 – Majster USA v letnom biatlone - 1999 – Štvrté majstrovstvá sveta 99 v bieloruskom RAUBIČI 5. miesto (do prvého miesta chýbalo iba 11 sekúnd) - 1999 – Svetová zimná univerziáda v Poprade 23. miesto v šprinte V roku 1998 Mgr. Milan Augustín získal titul MAJSTER ŠPORTU a v roku 1999 ZASLÚŽILÝ MAJSTER ŠPORTU. - Za úspechy, ktoré som dosiahol, chcem poďakovať hlavne rodičom – hovorí Milan – a tiež SZTŠČ v Bratislave, Dr. Kucharičovi, Dr. Sokolovi, Dr. Prachárovi, SZB v B. Bystrici pod vedením p. Leitnera, trénerom strediska biatlonu v Osrblí a AŠK Dukla BB. Osobitne chcem poďakovať PaedDr. Petrovičovi, s ktorým spolupracujem od začiatku a v súčasnej dobe je mojím trénerom a poradcom. Nuž vďaka, Milan, za vzornú reprezentáciu aj našej obce a želáme v roku 2000 hodne úspechov!!!

Anton Kučík
späť na obsah
9. O Pohár starostu Domaniže

TJ Partizán Domaniža usporiadala v hale MŠK v Považskej Bystrici 2. ročník futbalového turnaja o Pohár starostu obce Domaniža. Víťaz 2.ročníka futbalového turnaja - Domaniža.  Horný rad zľava: Čupka, Janík, Košík, Socha, Gardian, Čičkán, Zemančík, dolný rad zľava - Mil.Augustín, Kupčík, Fiantok, R.Lagíň, Možucha - vedúci mužstva, Marián Augustín.Tentokrát sa v dvoch trojčlenných skupinách stretlo päť mužstiev hrajúcich IV. ligu a Prečín, nováčik V. ligy. Vo finále sa stretla Domaniža s Prečínom. Po výhre 3:2, dva góly sme si dali vlastné, sme obhájili prvenstvo z prvého ročníka. Cesta za víťaznou trofejou nebola tentokrát taká ťažká ako v roku 1999. Chýbali hlavne silné Borčice, účastník tretej ligy. Turnaj v pohode rozhodovala trojica rozhodcov Peter Sádecký, Igor Gajdoš a Martin Panák.

Zápasy o umiestnenie:
O 5. miesto: M. Lednice – Košeca 4:2
O 3. miesto: L. Rovne – Dohňany 3:1
Finále: Domaniža – Prečín 3:2

Najlepší strelci:
4 góly – P.Zemančík
3 góly – P.Čupka, P.Košík, J.Gajdoš M.Tomana
Najlepší hráč: Ladislav Švec – Prečín
Najlepší brankár: Emil Pilný – L.Rovne
Víťazná zostava: Miroslav Čičkán, Peter Zemančík, Anton Gardián, Peter Socha, Pavol Košík, Jozef Janík, Pavol Čupka, Milan Augustín, Martin Kupčík, Rastislav Fiantok, Roman Lagíň, Aleš Lagíň, Marián Augustín, Ján Možucha – vedúci mužstva. Marcel Kvaššay, Milan Bolega a Ľuboš Kľučka pre zranenie nehrali.
Trofeje do turnaja venoval starosta obce.
Ceny pre najlepšieho brankára a hráča venovala firma STYLEX – Ing. Viliam Šištík. Pohár pre najlepšieho strelca a darčekový kôš darovala firma SATES z P.Bystrice. Občerstvenie hráčov zabezpečil Marcel Svrček.

Ľubomír Kučík

obsah


predchádzajúca strana