Cieľom Operačného programu Základná infraštruktúra Priorita 3-Lokálna infraštruktúra, Opatrenie 3.4-Renovácia a rozvoj obcí je zlepšenie kvality poskytovania služieb najmä v oblasti občianskej infraštruktúry.

    Náš projekt "Zatraktívnenie intravilánu obce Domaniža zvýšením bezpečnosti miestnych komunikácii" je zameraný na základné priority obce z hľadiska technickej infraštruktúry. Čiastočne rieši rekonštrukciu miestnych komunikácii, obecných chodníkov, mostov, je zameraný na rekonštrukciu verejného osvetlenia, autobusových zastávok a oplotenia futbalového ihriska.

    Realizáciou projektu dosiahneme zlepšenie stavu obecného majetku, zvýši sa bezpečnosť a kvalita miestnych komunikácii, predíde sa povodniam a zvýši sa atraktívnosť a konkurencie schopnosť našej obce v regióne.

    Celkové oprávnené náklady na projekt sú vo výške takmer 21 miliónov SK. Z uvedenej sumy je 80% financovaných z Európskeho fondu, 15% je financovaných zo štátneho rozpočtu a 5% -tami prispieva na projekt naša obec.

    Dodávateľom stavby je firma SIKERS s.r.o. z Považskej Bystrice, ktorá si vo výberovom konaní stanovila termín dokončenia stavby do 30. septembra 2006.

Projekt „Zatraktívnenie intravilánu obce Domaniža zvýšením bezpečnosti miestnych komunikácií“  je rozdelený na osem samostatných stavebných objektov SO 01 až SO 08.

     Stavebný objekt SO 01 rieši celkovú rekonštrukciu „Miestnej komunikácie a chodníka Pod Vŕškami“. Celkové rozpočtové náklady, podľa zmluvy s dodávateľom, predstavujú sumu 10 241 774 SK. Na stavebnom objekte boli postupne zrealizované práce, ktoré pozostávajú z rozobratia betónového chodníka, vytrhania obrubníkov, žľabov a búrania betónových vstupov do dvorov rodinných domov. Práce ďalej pokračovali odvozom vybúraných hmôt a uložením na skládku pevného odpadu. Boli zhotovené a zhutnené podkladové vrstvy z drveného kameniva a zo štrkovej drte. Do betónového lôžka boli potom ukladané cestné obrubníky a odpadové žľaby. Do pripraveného lôžka chodníkov bola zhotovená montáž zámkovej dlažby a k rodinným domom boli upravené hospodárske prejazdy. Na samotnom telese miestnej komunikácie boli zhotovené vrstvy pod asfaltový koberec, stará živičná vrstva bola odfrézovaná a následne upravená penetračným postrekom . Na takto upravenú komunikáciu bol položený asfaltový koberec v zmysle projektovej dokumentácie.

    Stavebný objekt  SO2 – Miestna komunikácia k cintorínu. Na tomto objekte bol zrekonštruovaný  poškodený odvodňovací rigol pozdĺž celej komunikácie. Na telese miestnej komunikácie boli odstránené poškodené vrstvy a zhotovené nové podkladové vrstvy pod asfaltový koberec. Nový asfaltový koberec bol položený v dvoch vrstvách, tak ako to predpisovala projektová dokumentácia. Náklady na stavbu predstavujú sumu 753 455,- SK.

    Stavebný objekt SO 03 – Miestna komunikácia k detskému domovu a most cez Lednický potok /stavebné práce na tomto objekte neboli zahájené z dôvodu zmeny projektu/ je rozpočtovaná sumou 3 096 238,55,- SK. Táto stavba nebola v danom štvrťroku zahájená. Podľa projektu mal byť most cez Lednický potok zhotovený z betónových priepustov IZM 3/2-6 o vonkajších rozmeroch 3500x2600x990 , ktorých prietočnosť zodpovedala požiadavkam Povodia Váhu na 100 ročnú vodu. Vzhľadom k tomu, že výrobca rámových priepustov „ZIPP“ prestal tieto v roku 2005 vyrábať a druhý výrobca na Slovensku nie je. Obec Domaniža zadala vypracovanie novej projektovej dokumentácie na uvedenú stavbu , ktorá je v súčasnej dobe v schvaľovacom konaní na MVaRR .Cena stavby sa oproti pôvodnému rozpočtu nemení. Termín výstavby uvedenej  stavby požadujeme  predĺžiť do 31.07.2007.

                                           

     Stavebný objekt SO 04 Miestna komunikácia ku základnej škole  je rozpočtovaná sumou 1 221 624,49,-SK. Na tejto stavbe boli vykonané prípravné práce pred pokládkou asfaltového koberca / úprava plôch okolo hydrantov, poklopov, úprava poškodených žľabov, obrubníkov a výtlkov/. Na takto upravenú komunikáciu bol zhotovený penetračný postrek, na ktorý bol   položený asfaltový koberec v zmysle projektovej dokumentácie. Práce na tomto objekte  boli zhotovené v zmysle harmonogramu prác a v požadovanej kvalite.

                       

    

    Stavebný objekt SO 05 - Úprava a oplotenie športového areálu je rozpočtované sumou 1 586 877,29,- SK. Na stavbe bola  postupne uskutočnená demontáž  starého oplotenia a vstupných brán  a bránok. Po ich odstránení boli zhotovené základy a nadzákladový múrik oplotenia. Do betónového múrika boli osadené stĺpiky oplotenia a vstupné brány. Následne bola zhotovená montáž   šponovacích drátov a samotného pletiva oplotenia.  Na stavbe bolo preinvestovaných 1 586 877,- SK.

     Stavebný objekt SO 06   – Dobudovanie autobusových zastávok je rozpočtovaný sumou 972 822,29,- SK. Ich rekonštrukcia pozostávala z odstránenia starých zastávok, vybudovania betónového základu, položenia dlažby a samotnej montáže atypických zastávok. Pri realizácií stavby vznikla oproti plánovaným 4 ks autobusových zastávok  o rozmeroch 6x3x2,4 m  potreba vybudovať 5 ks autobusových zastávok, z ktorých tri majú pôvodný rozmer a dve sú o rozmeroch 4x2x2,4 m. O zmenu stavby  SO 06 Dobudovanie autobusových zastávok aj s jeho odôvodnením  sme požiadali Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR listom č.j. 793/2006 zo dňa 16.10.2006 . Zmenou projektu nedošlo k navýšeniu rozpočtovaných nákladov.

 

                                      

    Stavebný objekt SO 07  – Štyri mosty na prístupovej komunikácii k rodinným domom je rozpočtovaný sumou 283 495,62,- SK.

Práce pozostávajú čiastočne zo zhotovenia nosných základov, zhotovenia železobetónových dosiek a montáže bezpečnostného zábradlia.

    Stavebný objekt SO 08 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia je rozpočtovaný sumou 2 812 726,20 SK. Realizácia tejto stavby rieši výmenu starých neónových svietidiel, ich demontáž a montáž nových svietidiel v celej obci Domaniža a jej priľahlých častiach. Inštaláciou nových svietidiel sa zlepší celkový vzhľad obce a dosiahne sa značná úspora elektrickej energie na verejnom osvetlení.

                                               Pohľady na obec       Fondy EU